WETENSWAARDIGHEDEN OVER OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

Gevaarlijke stoffen correct opslaan!

Houd rekening met de volgende 6 punten:

1. Informatie over stof vastleggen

Alle gebruikte stoffen zijn door u vastgelegd en geven informatie over de classificatie, eigenschappen en de benaming van de gevaarlijke stoffen, idealiter met het “CAS-nr.” (internationale standaard voor de benaming van chemische stoffen).

2. Actuele markering gebruiken

Conform de CIP-verordening mogen alleen nog GHS-tekens worden gebruikt. Controleer daarom regelmatig of de classificatie van gevaarlijke stoffen van uw stoffen/mengsels nog actueel is.

3. Actuele informatie over magazijnvoorraden

U dient op elk gewenst moment een uitspraak te kunnen doen over welke stof waar en hoe opgeslagen is. Dit is in het algemeen vastgelegd door de wetgever en in het bijzonder door de brandweer, zodat er altijd informatie beschikbaar kan worden gesteld over het potentiële brandgedrag.

4. Beoordeling van het gevaar opstellen

Basis voor het bepalen van potentiële gevaren en belastingen is de activiteitgestuurde analyse. Alle activiteiten
die de omgang met de aanwezige gevaarlijke stoffen omvatten, moeten gecontroleerd worden om het gevaar / de belasting te identificeren. Neem alle vastgelegde gevaren/belastingen in overweging en definieer welke maatregelen voor de arbeidsbescherming getroffen moeten worden.

5. Bedrijfsvoorschriften opstellen, up-to-date houden, doorgeven

Uw medewerkers moeten altijd geschoold zijn met het oog op het soort gevaar dat van elke opgeslagen gevaarlijke stof uitgaat, de eventueel te nemen veiligheidsmaatregelen en hoe zich te gedragen in geval van nood of lekkage.
Deze informatie moet schriftelijk zijn vastgelegd, in de bedrijfsvoorschriften worden bewaard en voor elke medewerker
toegankelijk zijn.

6. Register met gevaarlijke stoffen en veiligheidsgegevensbladen

Alle in het bedrijf gebruikte gevaarlijke stoffen moeten in het register met gevaarlijke stoffen staan en voor elke medewerker toegankelijk zijn. Het register met gevaarlijke stoffen bevat de “stofinformatie”, alle veiligheidsgegevensbladen en informatie over gebruikte hoeveelheden en de benaming van de werkbereiken waarin mensen blootgesteld kunnen worden aan de gevaarlijke stof. Het register moet volgens de bedrijfsspecifieke organisatiestructuur worden ingedeeld. In het register moeten alle stoffen die kankerverwekkend, mutageen en vergiftig voor de voortplanting zijn, onafhankelijk van de hoeveelheid, vermeld zijn.

symbolen voor gevaarlijke stoffen

HET ABC VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

Ter bescherming van mens en milieu is de opslag van gevaarlijke stoffen onderhevig aan strenge regels. Gevaarlijke stoffen zijn uit de meeste werkplaatsen niet meer weg te denken. We willen u ondersteunen bij het volgens de wettelijke voorschriften opslaan van stoffen. Gevaarlijke stoffen zijn voorzien van gevarensymbolen.
Voor het aangeven van de geschiktheid van de opslag- en opbergcomponenten maken we gebruik van de symbolen op de volgende pagina’s.

De aangeboden producten voldoen aan de Duitse productierichtlijnen en wettelijke verordeningen.Neem de voor uw land geldende voorschriften in acht en informeer er zo nodig naar bij de verantwoordelijke instantie.

Alle gegevens onder voorbehoud
Stand van bewerking: 01.07.2016

 

Informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen

 

Eisen aan opvangbakken:
• opvangbakken moeten vloeistofdicht zijn
• opvangbakken moeten bestand zijn tegen de stoffen die in de bakken worden opgeslagen. De bestendigheid moet aangetoond worden
• opvangbakken van staal conform DIN EN 10025-2 of DIN EN 10028-2 moeten een wanddikte van minstens 3 mm hebben, roestvrij stalen opvangbakken conform DIN EN 10088-2 van minstens 2 mm
• wanden en bodem van de opvangbakken moeten stabiel genoeg zijn om de inwerkende krachten goed op te nemen
• de stabiliteit moet worden aangetoond door een statische berekening voor alle optredende belastingen
• de opvangbakken moeten zodanig gebouwd zijn dat de onderbodem op corrosie kan worden gecontroleerd (uitzonderingen zijn de platte opvangbakken als oppervlaktebeschermsysteem, als ze voldoende tegen corrosie beschermd zijn)
• opvangbakken moeten een boord van minstens 2 cm hebben, waarmee bij de berekening van het opvangvolume rekening moet worden gehouden
• opvangbakken moeten een hoogte van minstens 5 cm hebben
• opvangbakken mogen geen afvoer hebben
• schroefverbindingen onder het maximaal mogelijke vloeistofniveau in de opvangbak zijn niet toegestaan
• opvangbakken moeten conform de richtlijn stalen opvangbakken punt 2.2.2 gemarkeerd worden
• in elke fabriek moet een fabrieks-eigen productcontrole worden uitgevoerd
• de dichtheid van de opvangbakken wordt gecontroleerd aan de hand van de kleurstofpenetratiemethode of een gelijkwaardige methode
• opvangbakken mogen alleen op regendichte, horizontale, effen en goed bevestigde oppervlakken (bijv. asfalt, beton) worden opgesteld
• opvangbakken moeten voldoende beschermd worden tegen mogelijke externe beschadigingen
• bij het samenvoegen van meerdere opvangbakken moet op een zichtbaar punt een overzicht worden aangebracht dat voor elke afzonderlijke opvangbak de volgende informatie moet bevatten:

  • opslagmedia
  • maximaal opslagvolume
  • maximaal volume opvangbak

Opvangvolume
Een opvangbak moet de inhoud van de grootste bak kunnen opnemen, minstens 10% van de opgeslagen hoeveelheid.

OPGELET: In waterwingebieden moet de gehele opgeslagen hoeveelheid opgevangen kunnen worden (100%).

Het aangegeven gebruik van de producten is alleen toegestaan met inachtneming van de betreffende toe te passen wetten en verordeningen, o.a. de Duitse chemicaliënwet (ChemG), waterhuishoudingswet (WHG), richtlijnen voor stalen opvangbakken (StawaR), verordening gevaarlijke stoffen (GefStoffV), bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV), technische regels gevaarlijke stoffen (TRGS 509/510), gevarenbeoordeling, en vele meer.

Indeling aquatoxische en brandbare vloeistoffen

Indeling aquatoxische en brandbare vloeistoffen
signalering
duitse verklaring van overeenstemming

Opslag van gevaarlijke stoffen

is de opslag van gevaarlijke en aquatoxische stoffen voor later gebruik en voor levering aan anderen. Deze omvat de terbeschikkingstelling voor transport of ontlading, wanneer deze niet binnen 24 uur na aanvang ervan of op de daaropvolgende werkdag gebeurt. Wanneer deze werkdag een zaterdag is, eindigt deze termijn met het verstrijken van de volgende werkdag.

Let op:
De terbeschikkingstelling van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die noodzakelijk zijn voor het verloop van de werkzaamheden is beperkt tot de behoefte van een ploegendienst resp. van een dag. Niet gebruikte of benodigde hoeveelheden moeten ‘s avonds of op het einde van de dienst naar geschikte plaatsen – opslagplaats van gevaarlijke stoffen enz. – gebracht worden. Gevaarlijke stoffen in vaten die
direct met machines verbonden zijn, behoren evenmin tot de opslag. Ook wanneer voor de hiervoor genoemde voorwaarden het begrip opslag niet van toepassing is, moet aan de waterbescherming voldaan worden. De gevaarlijke stoffen moeten zo ter beschikking worden gesteld, dat ze bij een lekkage, enz. geen bedreiging voor het milieu vormen. Opslag in opvangbakken is noodzakelijk.

Neem bij brandbare of giftige vloeistoffen het volgende in acht:
Door inachtneming van bovenvermelde punten wordt voorlopig echter enkel aan de waterbescherming voldaan. Wanneer u brandbare vloeistoffen opslaat, moet u bovendien de eisen uit de Duitse „Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)“ met betrekking tot brandveiligheid, ventilatie en technische uitrusting – geschiktheid van de gebruikte elektrische apparaten, enz. – in acht nemen. Ook met de bouwvoorschriften wordt hierbij geen rekening gehouden. Wanneer u giftige of zeer giftige stoffen opslaat, moeten deze beveiligd zijn tegen toegang door onbevoegde personen. Dit betekent dat de stoffen achter slot en grendel moeten worden bewaard. Verder moet voor alle aangeboden producten in het kader van de opslag van milieugevaarlijke stoffen een risicobeoordeling conform de Duitse § 3 ArbmittV door de exploitant worden opgesteld, die een implementering van de overeenkomstige beschermingsmaatregelen omvat.
Pas na voltooide risicobeoordeling mogen de producten voor gebruik ter beschikking worden gesteld.

Bestendigheid van het materiaal

Staal
is bestendig tegen de meeste brandbare en aquatoxische vloeistoffen. Bij stoffen met een bijtend karakter moet de bestendigheid d.m.v. bestendigheidslijsten gecontroleerd worden. Neem hiervoor contact met ons op.

RVS
heeft in het algemeen een hogere bestendigheid dan gewoon staal. Het is meestal ook bestendig tegen agressieve media. Om ongelukken te voorkomen wordt echter ook hier een controle d.m.v. bestendigheidslijsten voor RVS aanbevolen.

Polyethyleen (PE)
is bestendig tegen de meeste agressieve stoffen, zoals zuren en logen. Bij brandbare vloeistoffen, oplosmiddelen, enz. moet de bestendigheid d.m.v. bestendigheidslijsten gecontroleerd worden.

Glasvezelkunststof (GVK)
heeft op basis van haar structuur een hoge vastheid. Uit deze grondstof vervaardigde tanks, opvangbakken, enz. zijn daardoor zeer vormvast, stabiel en robuust.
De bestendigheid tegen brandbare vloeistoffen, oplosmiddelen, enz. is echter beperkt. Bestendigheid op aanvraag.

Opslagplaatsen

Met de producten die in de catalogus worden aangeboden, kunnen gevaarlijke stoffen op verschillende plaatsen worden opgeslagen. Betekenis van de symbolen die hier gebruikt worden:

Opslagplaatsen

Fundamentele aanwijzingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen:

• de opslag van gevaarlijke stoffen is altijd onderhevig aan de betreffende geldige wettelijke bepalingen en technische regels [bijv. BetrSichV, ExSV, GefStoffV, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)]
• het magazijn voor gevaarlijke stoffen is verboden toegang voor onbevoegden. Op het verbod en de mogelijke gevaren moet door bordjes worden geattendeerd.
• magazijnen voor gevaarlijke stoffen die voor de opslag van brandbare stoffen bestemd zijn moeten een afstand van minstens 0 m aanhouden (TRGS 509 + 510) ten opzichte van installaties en inrichtingen waarvan brandgevaar kan uitgaan. De gezamenlijke opslag
• van verschillende gevaarlijke stoffen is onderhevig aan strenge wettelijke voorschriften, vooral met het oog op de in TRGS 510 aangegeven opslagklassen. De voorschriften moeten absoluut worden nageleefd
• magazijnen met gevaarlijke stoffen mogen alleen door personen worden gebruikt die vertrouwd zijn met de omgang met gevaarlijke stoffen en van wie verwacht kan worden dat ze hun taken betrouwbaar uitvoeren
• de exploitant moet een gevarenbeoordeling conform de technische regels voor gevaarlijke stoffen (TRGS 400, TRGS 509, TRGS 1111) en een bedrijfsaanwijzing (TRGS 555) opstellen
• veiligheidsgegevensbladen en aanvullende informatie van de fabrikant kunnen hierbij geraadpleegd worden
• het personeel is geïnstrueerd over de bijzondere gevaren bij de omgang met gevaarlijke stoffen en over de te treffen maatregelen bij ongevallen en storingen. Deze instructies moeten regelmatig herhaald worden
• de magazijnen voor gevaarlijke stoffen moeten in een correcte toestand worden gehouden en gebruikt (TRGS 510)