Artikel 1 ALGEMEEN

1. Deze aanbiedingen gelden speciaal voor de industrie, handel, groothandel, handwerk, overheden en vergelijkbare bedrijven en instituties. Alle prijzen exclusief het dan geldende BTW-tarief. 2. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. 3. Onder „de wederpartij“ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon in de uitoefening van beroep of bedrijf, ingeschreven in het handelsregister of equivalent, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 4. Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de wederpartij, worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie op de website www.vzbu.nl c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de wederpartij.

Artikel 2 OVEREENKOMST

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 2. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen blijven te allen tijde ons eigendom en mogen dus niet zonder onze toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld, c.q. ter inzage worden gegeven. 3. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. 4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 5. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclamaties binnen 5 werkdagen. 6. Op ons eerste verzoek bij of na het aangaan van de overeenkomst of alvorens (verder) te presteren, is de wederpartij verplicht om voldoende zekerheid te stellen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 7. Wij zijn bevoegd om -indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten- voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 3 PRIJZEN

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: – franco, voor leveringen binnen de Benelux, met uitzondering van de Waddeneilanden, – gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, – exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, – exclusief de kosten van verpakkingen en verzekering, -vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend, – ingeval de opdracht aanneming van werk betreft, gebaseerd op de tijdens de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, loonkosten, sociale lasten en assurantiepremies. 2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 4 BETALING

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling in euro’s contant bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking in euro’s op een door ons aangewezen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bankgiroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. 3 De wederpartij is tot geen andere verrekening bevoegd dan waartoe hij krachtens de wet gerechtigd is.

Artikel 5 RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht in overeenstemming met Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Staatsblad 2012, 141) en bedragen tenminste € 190,-.

Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn. 2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Artikel 7 LEVERING

1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. 2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. 3. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling genomen. 4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. 5. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 6. Indien de wederpartij, nadat wij de order hebben bevestigd, de order wijzigt, zullen wij de wederpartij opnieuw bij benadering een opgave doen van de levertijd voor de gehele gewijzigde order. 7. Bij een aanvullende order van de wederpartij, behouden wij ons het recht voor de eerste order gelijk met de laatste order te leveren aan de wederpartij, mits tussen de eerste en de laatste order niet meer dan twee weken ligt. 8. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Artikel 8 TRANSPORT/RISICO

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaalt. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaart heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 2. Indien het op transporttechnische of kostenbesparende gronden aan te raden is om producten in delen te leveren zullen wij daartoe een voorstel doen en separaat overeenkomen hoe en voor wiens rekening de montage zal geschieden. 3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat. 4. Risico en kosten van uitladen zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien wij krachtens wet of overeenkomst voor enige schade aansprakelijk mochten zijn, dan is deze aansprakelijkheid voor ons en voor eventueel ingeschakelde derden, beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. Indien wij aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, alsmede daaronder begrepen schade die is ontstaan door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft, gevolgschade en ander financieel nadeel, hoe ook ontstaan. 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of onze ondergeschikten. 5. Enige rechtsvordering ter zake de aansprakelijkheid, op welke grond zij ook steunt, kan, door de wederpartij of een derde, slechts worden ingesteld binnen de grenzen van de door ons gesloten overeenkomst. Ingeval wij terzake door derden buiten overeenkomst worden aangesproken is de wederpartij gehouden ons op eerste verzoek ter zake te vrijwaren.

Artikel 10 RECLAMATIES

1. Eventuele reclamaties worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks – binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. 2. Reclamaties over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum. 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de geleverde prestatie te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties niet meer door ons in behandeling genomen. 4. Indien de reclamatie door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. 5. Slechts indien en voor zover de reclamatie door ons gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclamatie is afgewikkeld. 6. Het retour sturen van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 11 GARANTIE

1. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staan wij ervoor in dat de door ons geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Wij hebben de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van de wederpartij. 2. De garantietermijn beloopt 12 maanden of langer (vermeld in de geldende catalogus), ingaande de dag van levering aan de wederpartij. 3. Met betrekking tot door ons te verrichten reparatie- en montagewerkzaamheden garanderen wij dat de desbetreffende werkzaamheden naar beste vermogen worden verricht. 4. Aanspraken van de wederpartij op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens ons onverlet. 5. Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening en risico van ons, en na voorafgaand overleg met de wederpartij. 6. Buiten de garantie vallen in ieder geval: – gebreken die optreden, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: – het niet in acht nemen van gebruiks- en montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik; – normale slijtage; – reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, de wederpartij daaronder begrepen; – gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden; en – gebruik in een agressieve omgeving; – ieder van buiten afkomend onheil; – beschadigingen van het exterieur. Indien de wederpartij niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met ons gesloten overeenkomst(en), dan zijn wij niet tot garantie gehouden.

Artikel 12 OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. 2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. 3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op elke overeenkomst tussen ons en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter.